Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A gasztroalkatresz.hu WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI GYAKORLATÁRÓL

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A gasztroalkatresz.hu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) arra törekszik, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldal felhasználóinak személyes adatainak védelmét.

Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

1.2. Az Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

1.3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházban önkéntesen történik. Az Üzemeltető a webáruházban történő regisztráció és a megrendelése felvétele során az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.

2. A VÁSÁRLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATRÖGZÍTÉS SORÁN ALKALMAZOTT ADATKEZELÉS JELLEGE

2.1. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy az adataik kezelésével érintett személyek (Felhasználók) megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja.

2.2. Az adatkezelés jogalapja:. az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadását megelőzően az Üzemeltető részletes tájékoztatást ad az érintett adatok kezeléséről, majd ezt követően a Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználók személyes adatait. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja. A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy  a Webáruházban vásárolt termékeket a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja.

2.3. Az adatkezelés során rögzített adatok köre: A felhasználó neve, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, és a termékmegrendelés adatai.

2.4. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek:  Nagy Beatrix E.V. és a vele munkaviszonyban álló, adott szerződés teljesítésével kapcsolatos munkaköri feladatokat teljesítő munkavállalók.

2.5. Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama: A Felhasználók regisztráció és megrendelés során felvett adatai számítógépes adattárolás útján és/vagy papír alapon kerülnek rögzítésre. Az így felvett adatokat az Üzemeltető a rögzítéstől, vagy - amennyiben az később teljesül - az utolsó megrendeléstől számított 10 év múlva, illetve a Felhasználó kérése esetén nyomban megsemmisíti. Teljesített vásárlás esetén a számlázási adatok a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig kerülnek megőrzésre.

2.6. Az adatok a következő személyek/szervek részére, a következő esetekben továbbíthatók: Az Üzemeltető a megrendelés során felvett adatok közül azokat, amelyek a futárszolgálat által történő házhozszállítás tejesítéséhez szükségesek (név, cím, telefonszám) a vele szerződésben álló házhozszállítást végző szolgáltatónak átadja. Az Üzemeltető az alábbi futárszolgálattal áll kapcsolatban: DPD.
Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezheti a felhasználó ügyfél azonosítását, és adatait az eljárást lefolytató hatóság számára továbbíthatja.

2.7. A Felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos jogai és azok gyakorlásának módja: A Felhasználó törvényen alapuló jogait és kötelezettségeit az Info tv. 14-21. §-a tartalmazza. A Felhasználót a törvény alapján megilleti a tájékoztatáshoz való jog, valamint kérheti adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. A jogokról és kötelezettségekről részletesen az törvény fent megjelölt szakaszaiban tájékozódhat.

2.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei: Az adatkezeléssel érintett Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Info tv. 22-23. §-a tartalmazza.

3. TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON ALKALMAZOTT COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t ("sütit") helyeznek el felhasználói számítógépen. A cookie-k célja, hogy a Felhasználók személyére szabott kiszolgálását segítse, valamint a felhasználó részére nyújtott szolgáltatásokat javítsa. A cookie-k a Felhasználók azonosítását a Felhasználó konkrét adatainak tárolása nélkül végzik, abból a célból, hogy termékajánló rendszer útján a felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. Az érintettek előzetes tájékoztatást követően önkéntesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a számítógépén a cookie kerüljön elhelyezésre.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb tájékoztatást, adattörlést, adatzárolást és adat-megsemmisítést a webáruház üzemeltetőjénél kérhet a gasztroalkatresz@gmail.com elektronikus levélcímen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon:+36 (1) 391-1400).