ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADATKEZELŐ

A gasztroalkatresz.hu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) arra törekszik, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldal felhasználóinak személyes adatainak védelmét.

Az Üzemeltető a webáruház szolgáltatásai során gyűjtött adatokra nézve adatkezelőnek minősül.

Az üzemeltető elérhetőségei:

Név: Nagy Beatrix EV.

Székhely: 2821 Gyermely, Gyöngyvirág utca  6.. (nem üzlet!)

Levelezési cím: 2821 Gyermely, Gyöngyvirág utca 6. (nem üzlet!)

Telephely, raktár: 2821 Gyermely, Iskola utca 16. (személyes átvétel jelenleg szünetel)

Nyilvántartási szám: 51983185

Adószám: 68603153-2-42

Képviselő: Nagy Beatrix

Telefonszám: +36 20 22 99 038

E-mail: info@gasztroalkatresz.hu

Honlap: www.gasztroalkatresz.hu

Bankszámlaszám: 12012204-01617982-00100009

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Webnode AG

Székhely: Svájc 6304 Zug, Gartenstrasse 3. 


A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az üzemeltető tevékenységét látogatói és vásárlói személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) rendelkezéseinek betartásával végzi.

Az üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházban önkéntesen történik. Az Üzemeltető a webáruházban történő regisztráció és a megrendelése felvétele során az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.

TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON ALKALMAZOTT COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t ("sütit") helyeznek el felhasználói számítógépen. A cookie-k célja, hogy a Felhasználók személyére szabott kiszolgálását segítse, valamint a felhasználó részére nyújtott szolgáltatásokat javítsa. A cookie-k a Felhasználók azonosítását a Felhasználó konkrét adatainak tárolása nélkül végzik, abból a célból, hogy termékajánló rendszer útján a felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. Az érintettek előzetes tájékoztatást követően önkéntesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a számítógépén a cookie kerüljön elhelyezésre. 

KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja

Érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés során rögzített adatok köre

 • Név,
 • Email cím,
 • Telefonszám (megadása nem kötelező),
 • Üzenet szövege

A kapcsolatfelvételi űrlapon csak a fent felsorolt személyes adatokat rögzíti az Üzemeltető. Az érintett által az üzenet szövegében közzétett egyéb személyes adatokra is ugyanezek az adatkezelési irányelvek vonatkoznak.

AZ ADATRÖGZÍTÉS MÓDJA ÉS ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Üzemeltető a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat.

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadását megelőzően az Üzemeltető jelen adatvédelmi tájékoztatóval részletes tájékoztatást ad az érintett adatok kezeléséről, majd ezt követően a Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználók személyes adatait. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja.

AZ ADATOK A KÖVETKEZŐ SZEMÉLYEK/SZERVEK RÉSZÉRE, A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN TOVÁBBÍTHATÓK

Az Üzemeltető a megrendelés során felvett adatok közül azokat, amelyek a futárszolgálat által történő házhozszállítás tejesítéséhez szükségesek (név, cím, telefonszám, e-mail cím) a vele szerződésben álló házhozszállítást végző szolgáltatónak átadja. Az Üzemeltető az alábbi futárszolgálattal áll kapcsolatban: GLS Futárszolgálat

Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezheti a felhasználó ügyfél azonosítását, és adatait az eljárást lefolytató hatóság számára továbbíthatja.

A Felhasználó adatainak továbbítására fentieken túl kizárólag jogszabályi előírás, vagy jogerős hatósági döntés teljesítése céljából, vagy a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számvitel bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 • Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. 
 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: GLS Futárszolgálat
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, Szállítási cím, telefonszám.
 • Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: Az online vásárlás és annak kiszállításának lebonyolítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kiszállítás lebonyolításáig tart.

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok 

Webshop neve: www.gasztroalkatresz.hu
E-mail: info@gasztroalakatresz.hu
Telefonszám: + 36 20 22 99 038
Cégnév: Nagy Beatrix EV.
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő
számára

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja 

Üzemeltető termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintettek részére

Az adatkezelés jogalapja

Érintett önkéntes hozzájárulása

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.