Adatvédelmi Szabályzat

A gasztroalkatresz.hu felhasználói és az ott regisztrálók, ajánlatkérők, továbbá az emailben, telefonos úton vagy személyesen szerviz igényt, valamint fogyasztói panaszt bejelentők, termékek iránt érdeklődök részére.

Kedves Felhasználónk!

Szeretnénk megragadni ezt az alkalmat, hogy megosszuk Önnel az adatvédelemmel kapcsolatos információkat.

Honlapunk: www.gasztroalkatresz.hu

A weboldalunk: www.gasztroalkatresz.hu; cégnév: Nagy Beatrix EV. nyilvántartási szám: székhely feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

1. Bevezetés
A jelen adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a Nagy Beatrix EV. (székhely: 1108 Budapest, Hang utca 8. V/19.; adószám: ; nyilvántartási szám: ; a továbbiakban: "NB Gasztro) a www.gasztroalkatresz.hu webcímen elérhető szolgáltatásaival (webshop, termékregisztráció, hírlevélre feliratkozás, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, szerviz igények kezelése, kérdőívek megküldése, panaszkezelés) összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

Az NB Gasztro elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az NB Gasztro. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A NB Gasztro az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.

2. Kik vagyunk?
Adatkezelő neve: Nagy Beatrix egyéni vállalkozó
Székhelye: 1108 Budapest, Hang utca 8. V/19.
Nyilvántartási száma:

Telefon: 06 20 22 22 748 

E-mail: info@gasztroalkatresz.hu

Adatvédelmi kérdésivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén érhet el minket:

 info@gasztroalkatresz.hu

Telefon: 06 20 22 22 748

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?
A Tájékoztató hatálya kiterjed a gasztroalkatresz.hu weboldalt látogató és azokon valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére, az oldalunkon kitöltött ajánlatkérésekre, a telefonos egyeztetés alapján kiküldött ajánlatkérésekre, (a továbbiakban: "Ön"), továbbá az emailben és telefonos úton szerviz igényt bejelentők, valamint a telefonon fogyasztói panaszt bejelentők személyes adatainak a kezelésére.

4. Mely szolgáltatásokra, adatkezelésekre nem vonatkozik ez a Tájékoztató?4.1 Linkek
A weboldal tartalmaz olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. további cégcsoporthoz tartozó vállalatok honlapjai), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

5. Mit jelentenek az egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

5.1 Legfontosabb fogalmak
"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
"adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben Nagy Beatrix EV.) nevében személyes adatokat kezel;
"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Nagy Beatrix EV.);
"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ;
"érintett": azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

5.2 A Nagy Beatrix EV. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek
Nagy Beatrix EV., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon ("célhoz kötöttség");
• a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak ("adattakarékosság");
• a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és Nagy Beatrix EV. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse ("pontosság");
• a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé ("korlátozott tárolhatóság");
• a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").

6. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?
Az Ön bizonyos személyes adatait az 6.1-6.5 pontokban meghatározott célokból és jogalapok mentén kezeljük. Azonban bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatai kezelésére egyéb célokból, illetve jogalapokon is, mint például a Nagy Beatrix EV.-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy a Nagy Beatrix EV. vagy harmadik személy jogos érdeke még azt követően is, hogy Ön a hozzájárulását visszavonja. Ilyen eset lehet például amennyiben Nagy Beatrix EV.-nak a jogi igénye érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez szüksége van az Ön személyes adatára.

6.1 Kapcsolatfelvételi űrlap
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a gasztroalkatresz.hu oldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül a NB Gasztro tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját..

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az űrlapon megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző ..........................................

6.2 Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a gasztroalkatresz.hu oldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén vagy személyesen információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából felkeresi a Nagy Beatrix EV.-t, úgy a megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

6.3 Vásárlás a webshopban és személyesen
Az adatkezelés célja: a ............................................................................. linken elérhető ÁSZF-ben és kapcsolódó dokumentumokban foglalt szolgáltatások nyújtása, a webshopban vagy személyesen leadott rendeléseinek kezelése, kiszállítás megszervezése, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, illetve a Nagy Beatrix EV. és az Ön között létrejött szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A rendeléssel összefüggő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg. Az egyéb személyes adatait rendelés beérkezésétől, illetve teljesítésétől számított 5 évig őrizzük meg.

A webshopban leadott rendeléssel összefüggő személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző ................................................................. is kezeli adatfeldolgozóként.

A számla elkészítésekor a számlázó rendszer ................................................ is kezeli adatfeldolgozóként.

A rendelésének kiszállításához szükséges személyes adatokat (név, szállítási cím, egyéb kapcsolattartási adatok) a kiszállítást végző alvállalkozó, mint adatfeldolgozó kezeli. A Nagy Beatrix EV. által jelenleg igénybevett kiszállítást végző alvállalkozók az alábbiak:
- Magyar Posta Zrt. 

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

6.7 Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön személyesen, az online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján, vagy vevőszolgálati telefonszámunkon telefonon fogyasztói panasszal él a NB Gasztro felé, a panaszának megválaszolása, kezelése, teljesítése céljából kezeljük a megadott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Jog kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok és ezen kívül online a kapcsolati űrlap kitöltésekor az NB Gasztro tárolja az Ön IP címét és az űrlap beérkezésének pontos időpontját.

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján az NB Gasztro a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott választ köteles 5 évig megőrizni.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldene nekünk fogyasztói panaszt, úgy az ott megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző ........................................................kezeli adatfeldolgozóként.

6.8 Árajánlat adás

Az adatkezelés célja: Az NB Gasztro egyes termékeire vonatkozóan kérésére árajánlatot küldünk Önnek e-mailben. Ezt követően telefonon is felvehetjük Önnel a kapcsolatot a megküldött árajánlattal kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe, telefonszáma és címe.

Az adatkezelés időtartama: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem vonja vissza a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az árajánlat megküldését követő 5 évig kezeljük.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: Az árajánlat kiküldéséhez szükséges adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző ............................................................... is kezeli adatfeldolgozóként..  

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[….];

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [….] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [Dátum]